Poradnik studenta

Regulamin organizacji potwierdzania efektów uczenia się
Utworzono: 16.04.29 15:02
Ostatnia modyfikacja: 16.04.29 15:02

Uchwała RW BMiZ  wraz z Regulaminem organizacji potwierdzania efektów uczenia się. w załacznikach.

mgr inż. Krzysztof Dyrka
specjalista ds. organizacji procesu dydaktycznego
Legenda do planów na studiach stacjonarnych
Utworzono: 15.09.28 14:11
Ostatnia modyfikacja: 20.10.02 08:39

Legenda w załączniku

Pliki:
ZałącznikWielkość
PDF icon 201002083929_legenda_plany.pdf1.89 MB
mgr inż. Krzysztof Dyrka
specjalista ds. organizacji procesu dydaktycznego
Informacje dla dyplomanta - zagadnienia na egzamin dyplomowy inżynierski
Utworzono: 20.03.12 12:48
Ostatnia modyfikacja: 20.03.12 14:05

Zagadnienia na egzamin dyplomowy inżynierski mają ułatwić przygotowanie do egzaminu.

Obowiązują następujące zasady:

 1. Pytania na egzaminie dyplomowym mogą dotyczyć zagadnień z całego toku studiów, również nie wymienionych w podanym wykazie lub stanowić modyfikację zagadnienia z wykazu.
 2. Jedno z pytań może dotyczyć zagadnień omawianych na przedmiotach specjalności.
 3. Pytania na egzaminie dyplomowym mogą być uszczegółowieniem zagadnień przedstawionego wykazu.

Ramowy przebieg egzaminu dyplomowego

 1. Przywitanie - Przewodniczący Komisji
 2. Prezentacja efektów pracy dyplomowej (do 15 minut)
 3. Przedstawienie recenzji i dyskusja
 4. Odpowiedzi na pytania egzaminacyjne
 5. Dyskusja Komisji (część niejawna)
 6. Ogłoszenie wyników
mgr inż. Krzysztof Dyrka
specjalista ds. organizacji procesu dydaktycznego
Informacje dla dyplomanta - zagadnienia na egzamin dyplomowy magisterski
Utworzono: 20.03.25 08:44
Ostatnia modyfikacja: 20.10.06 12:02

Zagadnienia w załacznikach

mgr inż. Krzysztof Dyrka
specjalista ds. organizacji procesu dydaktycznego
Powtarzanie przedmiotu
Utworzono: 20.03.31 07:40
Ostatnia modyfikacja: 20.03.31 07:40

Frmularz w załączniku

Pliki:
ZałącznikWielkość
PDF icon 200331074015_wniosek_o_powtarzanie_przedmiotu.pdf212.12 KB
mgr inż. Krzysztof Dyrka
specjalista ds. organizacji procesu dydaktycznego
Wniosek do dziekana o uchylenie skreślenia
Utworzono: 20.03.24 21:55
Ostatnia modyfikacja: 20.03.24 21:59

Wniosek do pobrania w załączeniu.

Pliki:
mgr inż. Krzysztof Dyrka
specjalista ds. organizacji procesu dydaktycznego
Egzamin komisyjny
Utworzono: 20.04.14 10:15
Ostatnia modyfikacja: 20.04.14 10:21

§ 25 Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 154/2016-2020 z dnia 24 kwietnia 2019 r.

 1. Na wniosek studenta, złożony w terminie do 3 dni roboczych od daty udostępnienia wyników egzaminu poprawkowego, dziekan może zarządzić – tylko w uzasadnionych przypadkach – egzamin komisyjny w ustalonym przez siebie terminie.
 2. Egzaminowi komisyjnemu przewodniczy dziekan lub osoba przez niego wyznaczona. Przewodniczącym egzaminu komisyjnego nie może być osoba uprzednio egzaminująca studenta.
 3. W skład komisji, oprócz przewodniczącego i egzaminatora, powinien wchodzić, co najmniej jeden specjalista z dyscypliny, do której przyporządkowany jest kierunek studiów.
 4. We wniosku, o którym mowa w ust. 1 student może wskazać osobę obserwatora, spośród nauczycieli akademickich lub studentów Uczelni, uczestniczącego w egzaminie komisyjnym.
 5. Egzamin komisyjny może mieć formę ustną, pisemną lub pisemną i ustną. Decyzję w tej sprawie podejmuje przewodniczący komisji.
 6. Ocena komisji jest ostateczna.

Kroki:

 1. Wydrukuj i wypełnij wniosek.
 2. Wniosek złóż w dziekanacie (studia stacjonarne) lub Zintegrowanym Centrum Obsługi (studia niestacjonarne)
 3. Studia:
  * stacjonarne: po upływie ok. 3 - 5 dni zgłoś się do dziekanatu, otrzymasz informację dotyczącą decyzji dziekana i w przypadku decyzji pozytywnej - terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu
  * niestacjonarne: czekaj na wiadomość z ZCO (telefon lub e-mail) dotyczącą decyzji dziekana i w przypadku decyzji pozytywnej - terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu
Pliki:
ZałącznikWielkość
PDF icon 200414101518_wniosek_o_egzamin_komisyjny.pdf207.16 KB
mgr inż. Krzysztof Dyrka
specjalista ds. organizacji procesu dydaktycznego
Zaliczenie komisyjne
Utworzono: 20.04.14 10:25
Ostatnia modyfikacja: 20.04.14 10:28

§ 23 Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 154/2016-2020 z dnia 24 kwietnia 2019 r.

 1. Na wniosek studenta, złożony w  terminie do 3 dni roboczych od daty udostępnienia wyników zaliczenia poprawkowego do kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej zajęcia, kierownik zarządza – tylko w uzasadnionych przypadkach – zaliczenie komisyjne w ustalonym przez siebie terminie.
 2. Zaliczenie komisyjne przeprowadza komisja w składzie trzech osób prowadzących zajęcia, powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej zajęcia. Przewodniczącym komisji powinien być kierownik jednostki organizacyjnej lub wyznaczona przez niego osoba. W skład komisji, oprócz przewodniczącego i prowadzącego zajęcia, powinien wchodzić specjalista z dyscypliny, do której przyporządkowany jest kierunek studiów. We wniosku, o którym mowa w ust. 1 student może wskazać osobę obserwatora, spośród nauczycieli akademickich lub studentów Uczelni, uczestniczącego w zaliczeniu komisyjnym.
 3. W przypadku, gdy zaliczenie komisyjne dotyczy zajęć prowadzonych przez kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej zajęcia o zaliczeniu komisyjnym decyduje dziekan.
 4. Przewodniczącym zaliczenia komisyjnego nie może być osoba uprzednio przeprowadzająca zaliczenie.
 5. Ocena komisji jest ostateczna.

Kroki:

 1. Wydrukuj i wypełnij wniosek.
 2. Wniosek złóż w sekretariacie jednostki prowadzącej moduł (przedmiot zaliczany).
 3. Czekaj na wiadomość (telefon lub e-mail) dotyczącą decyzji kierownika jednostki i w przypadku decyzji pozytywnej - terminu i miejsca przeprowadzenia zaliczenia.
Pliki:
ZałącznikWielkość
PDF icon 200414102547_wniosek_o_zaliczenie_komisyjne.pdf244.71 KB
mgr inż. Krzysztof Dyrka
specjalista ds. organizacji procesu dydaktycznego
Przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej
Utworzono: 20.04.14 10:30
Ostatnia modyfikacja: 20.04.14 10:32

Wniosek w załączeniu

mgr inż. Krzysztof Dyrka
specjalista ds. organizacji procesu dydaktycznego
Przedłużenie terminu rejestracji albo rozliczenia sesji
Utworzono: 20.04.14 10:34
Ostatnia modyfikacja: 20.04.14 10:34

Wniosek w załączeniu.

mgr inż. Krzysztof Dyrka
specjalista ds. organizacji procesu dydaktycznego
Przepisanie oceny - prowadzący zajęcia
Utworzono: 20.04.16 11:46
Ostatnia modyfikacja: 20.04.16 11:46

Wniosek o przepisanie oceny skierowany do prowadzącego zajęcia w załączeniu.

mgr inż. Krzysztof Dyrka
specjalista ds. organizacji procesu dydaktycznego
Wznowienie studiów
Utworzono: 20.04.14 09:52
Ostatnia modyfikacja: 20.04.14 09:54

29 Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 154/2016-2020 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
(…)
6. Student, który wznowił studia nie jest zobowiązany do ponownego uzyskania zaliczeń z przedmiotów, z których uzyskał ocenę pozytywną, jeśli nie uległy zmianie efekty uczenia się zdefiniowane dla tych przedmiotów.
Wniosek o wznowienie studiów należy złożyć 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
Student, który wznawia albo wznowił studia:
1.    Wydrukuj i wypełnij wniosek (Wniosek o uznanie zaliczen - dziekan) w ciągu dwóch pierwszych tygodni zajęć lub zjazdów.
2.    W przypadku decyzji pozytywnej dziekana, nie bierzesz udziału w zajęciach.
3.    W okresie zaliczeń bądź egzaminów sprawdź czy oceny zostały wpisane (są widoczne w systemie e-Student). Jeżeli brakuje ocen to zgłoś się niezwłocznie do dziekanatu lub Zintegrowanego Centrum Obsługi (studenci studiów niestacjonarnych).

 

1.     Jeśli decyzja dziekana jest negatywna dla wnioskowanego przedmiotu to musisz uczestniczyć w zajęciach albo wydrukuj i wypełnij wniosek (Wniosek o przepisanie oceny - prowadzacy zajecia) w ciągu dwóch pierwszych tygodni zajęć lub zjazdów.
2.    Zgłoś się do prowadzącego zajęcia i poproś o zgodę na przepisanie oceny.
3.    W przypadku decyzji pozytywnej, po pisemnym potwierdzeniu zgody prowadzącego na wniosku, nie bierzesz udziału w zajęciach.
4.    W okresie zaliczeń bądź egzaminów sprawdź czy ocena została wpisana (widoczna w systemie e-Student). Jeżeli brakuje oceny to zgłoś się niezwłocznie  do prowadzącego zajęcia.
5.    Jeśli decyzja prowadzącego jest negatywna, musisz uczestniczyć w zajęciach i rozliczyć je zgodnie z wymogami.

 

mgr inż. Krzysztof Dyrka
specjalista ds. organizacji procesu dydaktycznego
Praktyki studenckie
Utworzono: 20.06.03 09:23
Ostatnia modyfikacja: 21.05.27 12:57

Pełnomocnicy Dziekana ds. praktyk studenckich (opiekunowie praktyk) dla kierunków:

Mechanika i budowa maszyn
dr inż. Piotr Stasiewicz
email: piotr.stasiewicz@put.poznan.pl

 

Mechatronika, Inżynieria biomedyczna
dr inż. Łukasz Bernat
email: lukasz.bernat@put.poznan.pl

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji
dr inż. Anna Karwasz
email: anna.karwasz@put.poznan.pl

mgr inż. Krzysztof Dyrka
specjalista ds. organizacji procesu dydaktycznego
Egzamin dyplomowy
Utworzono: 20.11.26 07:46
Ostatnia modyfikacja: 20.11.26 07:46

Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przedstawiono w Załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 29  Rektora PP z dnia 29 maja 2020 r.

 

Pliki:
mgr inż. Krzysztof Dyrka
specjalista ds. organizacji procesu dydaktycznego
Regulamin studiów pierwszego i drugiego stopnia NOWY!
Utworzono: 21.06.10 08:20
Ostatnia modyfikacja: 21.06.10 08:20

Regulamin studiów pierwszego i drugiego stopnia w załączoniu.

mgr Kamila Czerniak
kierownik administracyjny wydziału