Statyk Wydział AMTM PL

Oficjalna strona wydawcy czasopisma

DE GRUYTER

Informacja dla autorów prac publikowanych
w Archives of Mechanical Technology and Materials

 1. Artykuł w języku  angielskim, złożony w Komitecie Redakcyjnym w formie elektronicznej  powinien być napisany w edytorze Microsoft Word i zawierać:

 • imię i nazwisko autora (autorów),
 • tytuł pracy,
 • streszczenie o objętości 8-12 wierszy oraz słowa kluczowe (najwyżej 5),
 • tekst artykułu, a wraz z nim ewentualne tablice i rysunki (lub zdjęcia) z podpisami
 • nazwę jednostki organizacyjnej(uczelni oraz instytut, katedry lub innej firmy) zatrudniającej autora (autorów) oraz adres e-mail autora, umieszczone jako przypis dolny na pierwszej stronie pracy,
 • na końcu tekstu spis cytowanej literatury w układzie alfabetycznym z podaniem tytułów artykułów i numerów stron (wg PN-ISO 690), z ewentualną transliteracją alfabetu rosyjskiego na łaciński według normy PrPN-ISO9,
 • tłumaczenie na język polski tytułu pracy, streszczenia i słów kluczowych.
 1. Artykuł wraz z ilustracjami może liczyć najwyżej 10 stron o polu zadruku 126 × 190 mm.
  Zamieszczone w tekście kolorowe ilustracje będą wydrukowane w kolorze.

 2. Prace do druku będą kwalifikowane przez Komitet Redakcyjny na podstawie podwójnej (polskiej i zagranicznej) recenzji recenzenta kompetentnego w danej subdyscyplinie naukowej.

 3.  Autorom artykułów zamieszczonych w Archiwum TMiA nie przysługuje honorarium autorskie.

 4. Należy stosować obowiązującą terminologię, oznaczenia oraz jednostki miar.

 5. Komitet Redakcyjny oraz Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej zastrzegają sobie prawo dokonywania poprawek merytorycznych, terminologicznych, stylistycznych i gramatycznych niezniekształcających myśli autora (autorów).

 6. Adres poczty elektronicznej Komitetu Redakcyjnego atmia@put.poznan.pl