Specjalności - II stopień, studia stacjonarne

IBM

Inżynieria implantów i protezowania
Opis:

Na specjalności Inżynieria implantów i protezowania studenci poznają nowoczesne materiały stosowane w protetyce, oraz nowoczesne technologie wytwarzania i obróbki biomateriałów oraz protez. Poznają procesy zachodzące na granicy tkanka ludzka/biomateriał oraz możliwości projektowania biomateriałów i implantów. Zgłębiają materiały i techniki stosowane w protetyce stomatologicznej.

Przedmioty:
 • Projektowanie właściwości biomateriałów i implantów 15w 30proj.
 • Protetyka stomatologiczna 15w 15lab.
 • Nowoczesne technologie biomateriałów 15w 15proj.
 • Inżynieria bioprocesów i powierzchni biomateriałów 15w 15proj.

 

Przedmioty obieralne:
 • Biomateriały polimerowe i kompozytowe stosowane w medycynie 15w 15lab.
 • Mechanika kompozytów i biokompozytów 15w 15lab.
 • Skanowanie przestrzenne w zastosowaniach biomedycznych 15w 15lab.
 • Techniki łączenia biomateriałów 15w 15proj.
 • Projektowanie nośników leków 15w 15proj. *
 • Badania komórkowe biomateriałów i leków 15w 15proj. *
 • Wymiana ciepła w bioinżynierii 15w 15l

* uwaga: można wybrać jeden z tych dwóch przedmiotów

Obszary prac:
 • Projektowanie implantów i protez
 • Dobór biomateriałów
 • Projektowanie i dobór procesu technologicznego biomateriałów i protez
 • Badania biomateriałów
 • Badania właściwości implantów
Przykładowe tematy prac:
Prowadzący prace:
 • Instytut Inżynierii Materiałowej
 • Instytut Mechaniki Stosowanej
 • inni pracownicy WBMiZ i PP
Dodatkowe Informacje:

iim.put.poznan.pl

Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne
Opis:

Na specjalności Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne studenci poznają systemy sterowania urządzeniami medycznymi, w tym systemy zautomatyzowane, sterowniki urządzeń medycznych. Uczą się projektować urządzenia rehabilitacyjne, protezy kończyn i kręgosłupa oraz poznają aparaturę medyczna stosowaną w pulmonologii klinicznej.

Przedmioty:
 • Komputerowe sterowanie urządzeniami medycznymi 15w 15lab 15proj
 • Projektowanie urządzeń rehabilitacyjnych 15w 15 proj.
 • Protezowanie kończyn i kręgosłupa15w 30proj.
 • Aparatura medyczna w pulmonologii klinicznej 15w 15proj.
Przedmioty obieralne:
 • Techniki łączenia w biokonstrukcjach 15w 15proj.
 • Nowoczesne techniki obrazowania w bioinżynierii 15w 15lab.
 • Inżynieria wiedzy i eksploracja danych w medycynie 15w 15lab.
 • Urządzenia wspomagające mobilność człowieka 15w 15proj
 • Polimerowe i kompozytowe materiały konstrukcyjne 15w 15lab.
 • Wirtualna analiza interakcji człowiek-maszyna 15w 15lab.
 • Szybkie projektowanie i wytwarzanie ortez i protez 15w 15lab.
 • Algorytmy zainspirowane naturą i ich zastosowania 15w 15lab.
Obszary prac:
 • Projektowanie protez
 • Projektowanie urządzeń rehabilitacyjnych
 • Projektowanie systemów komputerowego sterowania urządzeń medycznych
 • Testowanie urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych
Przykładowe tematy prac:
Prowadzący prace:
 • Instytut Technologii Mechanicznej
 • Instytut Technologii Materiałów
 • Instytut Mechaniki Stosowanej
 • inni pracownicy WBMiZ i PP

MCH

Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych
Opis:

  Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych jest koniecznym działaniem każdego przedsiębiorstwa. Pozwala na zdecydowane wydłużenie bezawaryjnego użytkowania urządzeń m.in. poprzez ograniczenie tam, gdzie jest to konieczne i możliwe, bezpośredniego udziału człowieka oraz analizę danych charakteryzujących eksploatację zgodnie z ideą Industry 4.0. Absolwenci specjalności Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych będą przygotowani do tworzenia i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie.

  W ramach zajęć przekazana będzie studentom wiedza i umiejętności dotyczące programowania, automatyzacji i sterowania procesami produkcyjnymi. Szeroko pojętej diagnostyki maszyn i urządzeń oraz ich środowiska, tworzenia systemów on-line i off-line do ich monitorowania oraz sposobów wykorzystania pozyskanych informacji.

  Prace przejściowe i dyplomowe pozwolą na sprawdzenie swojej wiedzy i umiejętności przy rozwiązywaniu praktycznych problemów inżynierskich.

Przedmioty:

1. Zaawansowane zagadnienia diagnostyki maszyn 15w 15l
2. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 15w 15l
3. Nadzorowanie sprzętu kontrolno-pomiarowego 15w 15l
4. Metrologia diagnostyczna 15w 15l
5. Projektowanie systemów utrzymania ruchu 15w 15p

Przedmioty obieralne:
 • Techniki eksploracji danych 15w 15l
 • Zaawansowane systemy pomiarowe 15w 15l
 • Badanie i diagnostyka obrabiarek 15w 15l
 • Programowanie systemów pomiarowych 15w 15l
 • Niezawodność układów mechatronicznych 15w 15l
 • Badania dynamiczne układów mechanicznych i mechatronicznych 15w 15l
 • Automatyzacja projektowania w systemach CAD 15l 15p
Obszary prac:
 • Tworzenie systemów monitorowania stanu technicznego wybranych maszyn urządzeń lub ich podzespołów.
 • Opracowywania metodyki kontroli międzyoperacyjnej i poprodukcyjnej elementów maszyn i urządzeń lub testowania gotowych wytworów.
 • Poszukiwanie nowych innowacyjnych rozwiązań technicznych i prac konstrukcyjnych w zakresie budowy np. sensorów, urządzeń i przyrządów do monitorowania wybranych parametrów produkcyjnych.
 • Opracowywanie nowych technik i metod cyfrowego przetwarzania sygnałów, pozwalających np. na detekcję i śledzenie zjawisk, które mogą być podstawą pozyskiwania informacji użytecznych w procesie nadzorowania, a także sterowania procesami produkcyjnymi .
 • Tworzenie aplikacji mobilnych np. telemonitoringu, powiadamiania o sytuacjach przed awaryjnych itp. a także zdalnego sterowania.
 • Zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji w procesie automatyzacji procesu samouczenia i samoorganizacji systemów monitorująco-diagnozujących.
 • Zrobotyzowane systemy do analizy cech geometrycznych części maszyn i urządzeń.
 • Konstrukcja multisensorowego przyrządu do pomiaru odchyłki okrągłości i walcowości.
 • Konstrukcja systemów do pneumatycznych pomiarów wielkości geometrycznych.
 • Pneumatyczny system kontroli czynnej wielkości geometrycznych.
 • Zastosowanie termowizji do nadzorowania systemów produkcyjnych.
 • Zastosowania metod informatycznych do automatyzacji i nadzorowania systemów produkcyjnych.
 • Inteligentne układy pomiarowe do automatyzacji i nadzorowania systemów produkcyjnych.
 • Zdalne metody nadzorowania systemów produkcyjnych.
 • Opracowanie procedur diagnostycznych do oceny termalnej stanu technicznego maszyn i urządzeń.
 • Opracowanie rozwiązań pozwalających na przewidywania zjawisk termicznych m.in. w urządzeniach AGD.
 • Opracowanie procedur badawczych, oprogramowania oraz zastosowanie termowizji pasywnej i aktywnej do nadzoru i poprawy procesów produkcyjnych.
 • Ocena jakości wykonania oraz stanu zużycia części maszyn w skali nano, mikro i makro.
 • Inżynieria odwrotna pozwalająca na odtworzenie zużytych podzespołów lub konstrukcję ulepszonych rozwiązań.
 • Badania nieniszczące za pomocą pomiarowego rentgenowskiego tomografu komputerowego.
 • Ocena jakości montażu mechanizmów po oraz badania in-situ.
 • Ocena stopnia zużycia oraz zjawisk tribologicznych będących efektem eksploatacji.
Przykładowe tematy prac:
Prowadzący prace:

Zakład Wibroakustyki i Dynamiki Systemów, Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych, Zakład Projektowania Technologii, Zakład Urządzeń Mechatronicznych

Dodatkowe Informacje:
Konstrukcje mechatroniczne
Opis:

Specjalność, która umożliwia studentom poszerzenie wiedzy o podstawy teoretyczne, związane z konstruowaniem urządzeń mechanicznych, oraz o zagadnienia wytrzymałościowe i badania dynamiki obiektów. Przygotowuje ich także do wykorzystywania nowoczesnych narzędzi związanych z konstruowaniem, np.: techniki wirtualne, szybkie prototypowanie, zastosowanie maszyn CNC i automatów pomiarowych

Przedmioty:
 • Urządzenia sterowane numerycznie 15w 15p
 • Układy płynowe sterowane elektronicznie 15w 15p
 • Programowanie OSN 15w 15l
 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 15w 15l
 • Programowanie systemów automatyki 30l
Przedmioty obieralne:
 • Systemy wizyjne w procesach wytwórczych 15w 15ćw
 • Optyczne systemy pomiarowe 15w 15l
 • Recykling 15w 15l
 • Chwytaki robotów i manipulatorów 15w 15p
 • MES II 15ćw 15p
 • Projektowanie w systemach CAD/CAM 15w 15p
Obszary prac:
 • Wpływ konstrukcji dyfuzora powietrza na badania termowizyjne kuchenek wolnostojących firmy AMICA
 • Konstrukcja urządzenia testującego stykowe przyrządy do pomiaru chropowatości powierzchni
 • Projekt przenośnika do elementów karoserii samochodowych
 • Projekt przyrządu do mocowania korpusu na obrabiarce
 • Konstrukcja robota przemysłowego do wykonywania precyzyjnych nacięć chirurgicznych
 • Konstrukcja mobilnego robota autonomicznego omijajacego przeszkody
 • Konstrukcja mobilnego robota autonomicznego poruszającego się do wybranego obiektu
 • Konstrukcja panelu dotykowego urządzenia mechatronicznego
 • Badania sterowania urządzeniem mechatronicznym za pomocą gestów dłoni
 • Układ testujący wiązkę do terapii laserowej o małej mocy
 • Konstrukcja stołu obrotowego NC z uchylną osią
 • Konstrukcja i sterowanie chwytakiem z cieczą magnetoreologiczną
 • Badania algorytmów sterujących wahadłem
 • Opracowanie oprogramowania sterownika pralki domowej
 • Konstrukcja bezprzewodowego komunikatora do urządzenia mechatronicznego
 • Projekt układu sterowania serwonapędem elektrohydraulicznym z wykorzystaniem sterowników B&R
 • Konstrukcja i sterowanie manipulatora o strukturze równoległej
 • Konstrukcja i sterowanie robota układajacego kostkę Rubika
 • Konstrukcja i sterowanie chwytaka wielopalczastego typu dłoń
 • Projekt manipulatora do obsługi regału magazynowego
 • Projekt systemu mobilnego monitoringu
 • Projekt dżojstika do sterowania żurawiem HDS
Przykładowe tematy prac:
Prowadzący prace:
 • Zakład Urządzeń Mechatronicznych
 • Zakład Maszyn Technologicznych
 • Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych
Dodatkowe Informacje:

MiBM

Diagnostyka maszyn i systemy pomiarowe
Opis:

Specjalność Diagnostyka maszyn i systemy pomiarowe obejmuje dwa obszary:

Diagnostyka i eksploatacja maszyn zajmuje się trzema aspektami

 • oceny stanu: genezą (poszukiwanie przyczyn), 
 • diagnozą (analiza stanu bieżącego),
 • prognozą - (przewidyw. uszkodzeń i awarii).

i analizuje racjonalne użytkowanie maszyn i systemów produkcyjnych, ich utrzymanie w ruchu, metody i urządzenia do badania maszyn i urządzeń, ocenę niezawodności, jakości, bezpieczeństwa wyrobów i planowanie badań eksperymentalnych, pomiary wibroakustyczne, termiczne, np. termowizyjne.

Systemy pomiarowe obejmują:

 • projektowanie projakościowe - możliwość dostosowania projektowanych wyrobów do wymagań i potrzeb klientów oraz do prowadzenia jego produkcji w warunkach optymalnych,
 • techniki pomiarowe - ocena wyrobów i procesów,
 • obróbkę danych z wykorzystaniem technik komputerowych,
 • projektowanie i eksploatację systemów zarządzania
Przedmioty:
 • Diagnostyka energetyczna systemów (bio)mechanicznych 15w 15p
 • GPS i analiza wymiarów 15w 15ćw
 • Akustyka przemysłowa 15w 15l
 • Diagnostyka techniczna i termalna 15w 30l
Przedmioty obieralne:

Blok A

 • Pomiary i badania wibroakustyczne 15w 15l
 • Redukcja drgań i hałasu 15w 15l
 • Akustyka środowiska 15w 15l
 • Systemy diagnostyki maszyn 15w 15l
 • Technologie informatyczne w diagnostyce II 15w 15l
 • Wibronika 15w 15l

Blok B

 • Nanometrologia 15w 15l
 • Optyczne systemy pomiarowe 15w 15l
 • Komputerowe wspomaganie dokładności w pomiarach 15w 15l
 • Nowoczesne techniki obrazowania w budowie maszyn 15w 15l
 • Zastosowanie metod sztucznej inteligencji 15w 15l
Obszary prac:
 • Chropowatość powierzchni, pomiar 3D, próbkowanie spiralne, pomiary stykowe i bezstykowe, filtracja (przyrząd Form Talysurf)
 • Błędy kształtu i położenia, dokładność pomiaru, analiza harmoniczna,  (przyrządy Talycenta i Talyrond 73)
 • Dokładność kół zębatych, współpraca jednostronna, symulacja cyfrowa współpracy, odchylenie dynamiczne
 • Technika współrzędnościowa, dokładność WMP i ich atestacja, dokładność głowic pomiarowych, walidacja oprogramowań, pomiary błędów kształtu na współrzędnościowych maszynach pomiarowych, inżynieria odwrotna
 • Czujniki pneumatyczne, ocena właściwości metrologicznych, badania dokładności przyrządów, głowice pneumatyczne do pomiaru odchyłek
 • Diagnostyka termalna, badania obiektów, maszyn i urządzeń.
  Termowizja aktywna
 • Wykorzystanie sieci neuronowych w nadzorowaniu sprzętu pomiarowego
  i analizach systemów pomiarowych
 • Systemy sterowania jakością wg norm ISO 9001:2000, zintegrowane systemy, procedury i księgi jakości, metody i urządzenia stosowane w sterowaniu jakością, systemy SPC
 • Analiza ergonomiczna wybranych stanowisk pracy w zakładzie produkcyjnym i ich modernizacja
 • Ocena ryzyka zawodowego wybranego stanowiska  pracy
 • Ocena bezpieczeństwa maszyn na wybranym przykładzie
 • Zastosowanie modelowania rozmytego w diagnostyce maszyn
 • Badanie zagrożenia hałasem na wybranym stanowisku pracy
 • Diagnostyka energetyczna systemu człowiek - zmechanizowane narzędzie ręczne
 • Diagnoza ergonomiczna stanowiska pracy
 • Ocena czynników szkodliwych na wybranym stanowisku pracy
 • Analiza zagrożenia hałasem w wybranych pomieszczeniach
 • Rola wizji maszynowej w diagnostyce procesu wytwarzania
Przykładowe tematy prac:
Prowadzący prace:
 • Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych
 • Zakład Wibroakustyki i Biodynamiki Systemów
Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania
Opis:

Absolwent specjalności Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania, poza wiedzą oraz umiejętnościami z zakresu technologii maszyn, uzyskuje umiejętności:

 • wdrażania i użytkowania systemów komputerowych wspomagających
  prace różnych działów przedsiębiorstwa: planowania produkcji,
  konstrukcyjnego, technologicznego
 • zastosowanie systemów wirtualnej rzeczywistości w projektowaniu i
  badaniach symulacyjnych
 • projektowania automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych
  obróbki i montażu.

Ukończenie specjalności pozwoli absolwentowi na opanowanie umiejętności doboru i użytkowania systemów komputerowych (CAD, CAD/CAM, CAPP, CAQ, PPC) wspomagających prace różnych działów przedsiębiorstwa: konstrukcyjnego, technologicznego, produkcji, jakości. Ponadto absolwent uzyskuje gruntowną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie programowania maszyn CNC oraz robotów a także projektowania systemów automatyzacji, elastycznego wytwarzania, nadzorowania i diagnostyki procesów wytwarzania

Przedmioty:
 • Rapid prototyping i rapid manufacturing 15w 15l
 • Wirtualna rzeczywistość w projektowaniu 15w 15l
 • Inżynieria odwrotna 15w 15l
 • Roboty przemysłowe 15w 15l 15p
Przedmioty obieralne:
 • Systemy wizyjne w procesach wytwórczych 15w 15ćw
 • Systemy informatyczne 15w 15l
 • Zarządzanie cyklem życia wyrobu – PLM 15w 15l
 • Zastosowanie metod sztucznej inteligencji 15w 15l
 • Optymalizacja procesów obróbki i montażu 15w 15l
 • Projektowanie w systemach CAD/CAM 30p
Obszary prac:
 • Projektowanie, mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych obróbki i montażu,
 • Optymalizacja, modelowanie oraz symulacja procesów technologicznych obróbki i montażu,
 • Technologia montażu, automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych,
 • Ustalanie najkorzystniejszej (optymalnej) kolejności montażu części i zespołów maszyn,
 • Analiza technologiczności konstrukcji części, zespołów i wyrobów,
 • Wyrównoważenie (balansowanie) linii montażowych z wykorzystaniem algorytmów heurystycznych, genetycznych i ewolucyjnych,
 • Wykorzystanie systemów CAX do projektowania stanowisk montażu i symulacji procesu montażu.
 • Opracowanie parametrycznych modeli bryłowych na podstawie chmury punktów
 • Opracowanie wariantów konstrukcyjnych w systemie FOD
 • Utworzenie bazy danych rur ogrzewania stosowanych w autobusach
 • Opracowanie modeli wyrobu w środowisku VR (Virtual Reality)
 • Symulacja pracy magazynu łączącego spawalnię z lakiernią dla różnych ilości produkowanych pojazdów
 • Porównanie różnych technik wytwarzania prototypów pod kątem wykorzystania ich w odlewaniu próżniowym (Vacuum Casting)
 • Metoda automatycznego programowania obrabiarek CNC w systemie CATIA V5
Przykładowe tematy prac:
Prowadzący prace:
 • Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji
 • Zakład Projektowania Technologii
Inżynieria mechaniczna
Opis:

Absolwent specjalności inżynieria mechaniczna poza wiedzą oraz umiejętnościami z zakresu obróbki skrawaniem i technologii maszyn, uzyskuje umiejętność projektowania procesów technologicznych obróbki i montażu wspomaganego systemami CAx. Projekty wykonywane podczas studiów w powiązaniu z przemysłem umożliwiają nabycie umiejętności rozwiązywania kompleksowych problemów w przedsiębiorstwie oraz nauczą nowoczesnego podejścia do projektowania procesów technologicznych i montażu przy wykorzystaniu systemów informatycznych.

Przedmioty:
 • Projektowanie i dobór narzędzi skrawających 15w 15p
 • Eksploatacja narzędzi skrawających 15w 15l
 • Modelowanie i optymalizacja procesów montażowych 15w 15l
 • Zaawansowane programowanie robotów i obrabiarek 15w 15l 15p
Przedmioty obieralne:
 • Inżynieria powierzchni 15w 15ćw
 • Systemy wizyjne w procesach wytwórczych 15w 15ćw
 • Elastyczne systemy wytwarzania 15w 15l
 • Komputerowe projektowanie procesów technologicznych 15w 15l
 • Nowoczesne techniki obrazowania w budowie maszyn 15w 15l
 • Rzeczywistość rozszerzona w budowie maszyn  15w 15l
 • Komputerowe projektowanie narzędzi skrawających 15w 15p
 • Ekonomika procesów obróbkowych 15w 15c
Obszary prac:
 • Projektowanie, mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych obróbki i montażu,
 • Wykorzystanie systemów CAX do projektowania stanowisk montażu i symulacji procesu montażu,
 • Technologie uzębień i uzwojeń, badania eksploatacyjne narzędzi do obróbki kół zębatych,
 • Kształtowanie warstwy wierzchniej,
 • Badanie ostrzy skrawających niepowlekanych oraz powlekanych powłokami twardymi i supertwardymi
 • Optymalizacja, modelowanie oraz symulacja procesów technologicznych obróbki i montażu,
 • Ustalanie najkorzystniejszej (optymalnej) kolejności montażu części i zespołów maszyn,
 • Analiza technologiczności konstrukcji części, zespołów i wyrobów,
 • Wyrównoważenie (balansowanie) linii montażowych z wykorzystaniem algorytmów heurystycznych, genetycznych i ewolucyjnych
 • Porównanie wybranych operacji tokarskich i szlifierskich pod kątem ekonomiki obróbki, dokładności i jakości warstwy wierzchniej.
 • Dobór materiałów narzędziowych do toczenia, wiercenia i frezowania stali nierdzewnych, żaroodpornych, stopów tytanu itp.
 • Porównanie parametrów skrawania, zalecanych przez różnych producentów narzędzi, analizy ekonomiczne.
 • Zastosowanie różnych narzędzi z powierzchniami diamentowymi.
 • Postęp w stosowaniu różnych powłok przeciwzużyciowych na narzędziach skrawających.
 • Analiza naprężeń w warstwie wierzchniej po różnych operacjach technologicznych
 • Obróbka skrawaniem z dużymi prędkościami (HSM).
 • Laserowe wspomaganie obróbki (Laser Assisted Machining).
 • Zastosowanie zaawansowanych materiałów narzędziowych w obróbce skrawaniem różnych materiałów.
 • Narzędzia do obróbki zahartowanej stali i żeliwa.
 • Minimalna grubość warstwy skrawanej i jej aspekty praktyczne.
 • Nadzorowanie procesu skrawania z wykorzystaniem sieci neuronowych.
 • Nowe konstrukcje głowic frezarskich do obróbki zgrubnej i dokładnej.
 • Nowe rozwiązania systemów narzędziowych do toczenia, wiercenia i frezowania.
 • Aspekty ekonomiczne tzw. obróbki kompletnej.
 • Frezowanie czołowe zahartowanych stali (problemy dokładności obróbki i zużycia narzędzi).
 • Dynamika frezowania walcowego i czołowego. Opracowanie programów symulacyjnych, weryfikacja doświadczalna modeli teoretycznych.
 • Analiza dokładności otworów wierconych w zahartowanych stalach.
 • Próby hybrydowej obróbki (laserowe hartowanie i toczenie) stali narzędziami konwencjonalnymi i specjalnymi.
 • Mikrogeometria ostrzy narzędzi skrawających.
 • Mikrogeometria powierzchni obrobionej po skrawaniu precyzyjnym.
 • Prognozowanie chropowatości powierzchni obrobionej.
 • Obróbka zahartowanych stali i żeliwa narzędziami z określoną geometrią ostrza (toczenie, frezowanie, wiercenie i rozwiercanie).
 • Dokładność obróbki zahartowanych stali.
 • Próby sztywności statycznej i dynamicznej różnych elementów i zespołów obrabiarek i narzędzi
 • Wiertła do wiercenia zahartowanych stali.
 • Projektowanie narzędzi składanych z wykorzystaniem systemów CAD.
 • Opracowanie oprzyrządowania do analizy makro i mikrostruktur warstwy wierzchniej po zahartowaniu laserem i toczeniu.
Przykładowe tematy prac:
Prowadzący prace:
 • Zakład Obróbki Skrawaniem
 • Zakład Projektowania Technologii
Konstrukcja maszyn i urządzeń
Opis:

Specjalność Konstrukcja maszyn i urządzeń jest przeznaczony dla studentów pragnących poznać nowoczesne metody projektowania maszyn oraz urządzeń technologicznych, w powiązaniu z ich wykonawstwem i badaniami. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do twórczej pracy konstrukcyjnej w szerokim zakresie tematycznym, w szczególności: obrabiarek CNC oraz współczesnych maszyn i urządzeń technologicznych.

Przedmioty:
 • Projektowanie układów sterowania maszyn 15w 15l
 • Projektowanie i konstruowanie w systemach CAD/CAM 15l 15p
 • Projektowanie i dobór narzędzi skrawających 15w 15p
 • Projektowanie i programowanie systemów zrobotyzowanych 15w 15l
 • Projektowanie modułowe 15p
Przedmioty obieralne:
 • Badanie i diagnostyka obrabiarek 15w 15l
 • Optymalizacja procesów obróbki i montażu 15w 15l
 • Diagnostyka techniczna i termalna 15w 15l
 • GPS i analiza wymiarów 15w 15l
 • Rapid prototyping i rapid manufacturing 15w 15l
 • MES II 15ćw 15p
 • Konstrukcja form wtryskowych 15w 15p
 • Wibronika 15w 15l
 • Projektowanie zorientowane na wytwarzanie 15w 15p
 • Wymiana ciepła 15w 15l
Obszary prac:
 • Projekt żyrostatu wspomagającego trening kajakarzy
 • Konstrukcja zespołu ruchu obrotowego części w procesie obróbki powierzchniowej
 • Konstrukcja części mechanicznej gokarta z napędem nożnym wspomaganym elektrycznie
 • Konstrukcja urządzenia do zwijania taśmy ażurowej z tworzywa sztucznego
 • Projekt przewoźnej piły taśmowej do drewna
 • Konstrukcja szkieletu klasycznego niskowejściowego autobusu miejskiego na bazie autobusów MAN Lion`s City A21 i A78
 • Technologiczne możliwości odzyskiwania i wykorzystania ciepła z obrabiarek skrawających do metalu
 • Projekt oklejarki obrzeży plyt meblowych
 • Konstrukcja mechanizmu obrotu kopuły stanowiska do obserwacji ciał niebieskich
 • Konstrukcja urządzenia peryferyjnego wypalarki laserowej blach
 • Konstrukcja ruchomej głowicy oświetlenia projektorowego
 • Konstrukcja obrabiarki do obróbki długich przedmiotów
 • Automatyzacja stanowiska przykręcania zawiasów do drzwi przednich samochodu
 • Konstrukcja formy wtryskowej o zmiennej temperaturze pracy
 • Projekt rolkowej giętarki do blach
 • Opracowanie zautomatyzowanego stanowiska montażu złączki elektrycznej
 • Konstrukcja pojazdu zwiadowczego do pracy w trudnym terenie
 • Hydrauliczny układ odzysku energii w wózku widłowym
 • Projekt automatycznego magazynu do opon samochodowych
 • Analiza MES sztywności ramienia górnego robota przemysłowego
 • Konstrukcja samojezdnej wiertnicy geologicznej
 • Konstrukcja mieszalnika lemieszowego do sypkich wyrobów spożywczych
 • Modernizacja śluzy doprowadzającej tytoń w maszynie Protos 80
 • Konstrukcja automatycznej komory do napylania proszkowego
 • Konstrukcja prasy do produkcji brykietu opałowego
 • Projekt automatycznego doprowadzenia główek dyspenserów do napełniaczki firmy Fillpack
 • Projekt automatycznego doprowadzenia spodów dyspenserów do napełniaczki firmy Fillpack
 • Konstrukcja przenośnej obrabiarki do kształtowania kołnierzy rur
 • Konstrukcja półautomatycznej giętarki do rur
 • Projekt urządzenia do cięcia materiałów miękkich
 • Projekt wykrawarki do wycinania kształtowego
 • Zautomatyzowane urządzenie do zatapiania drutu w świeczkach ozdobnych
 • Stanowisko montażowe rozdzielnic SN
 • Konstrukcja formy wtryskowej elementu rolety
 • Badanie sztywności układu OUPN podczas nacinania rowków pod pierścienie tłokowe
 • Projekt plotera frezującego z przesuwnym stołem
 • Analiza odchylenia kinematycznego i dynamicznego kół zębatych o zębach prostych
 • Badania i analiza porównawcza olejów przekładniowych  
 • Konstrukcja magazynu blach współpracującego z linią wycinającą laserowo
 • Przekładnia stożkowa
 • Stateczność płyty prostokątnej z otworem
 • Skręcanie prętów cienkościennych otwartych w ujęciu metody elementów skończonych
 • Analiza wytrzymałości ramy nośnej przenośnika taśmowego z zastosowaniem metody elementów skończonych
 • Konstrukcja i analiza wytrzymałościowa ramy nośnej przyczepy rolniczej
 • Trójwarstwowa płyta prostokątna z rdzeniem sinusoidalnym
 • Wytrzymałość konstrukcji ramy cienkościennej symulatora pojazdu samochodowego
 • Właściwości mechaniczne płyt warstwowych- właściwości okładziny kształtowanej liniowo
 • Właściwości mechaniczne płyt warstwowych - właściwości okładziny kształtowanej mikroliniowo
 • Właściwości mechaniczne płyt warstwowych - właściwości rdzeni z piany poliuretanowej
 • Właściwości mechaniczne płyt warstwowych - wpływ grubości okładziny
 • Podpory poziomego zbiornika walcowego
 • Stateczność poziomego zbiornika podziemnego
Przykładowe tematy prac:
Prowadzący prace:
 • Zakład Maszyn Technologicznych
 • Zakład Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji
Systemy MES w mechanice
Opis:

Student kończący specjalność Systemy MES w mechanice ma wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia analizy złożonych systemów mechanicznych poddanych różnego typu obciążeniem (siły zewnętrzne, siły ciężkości, bezwładności, obciążenia termiczne) przy uwzględnieniu różnych kryteriów (naprężenia zredukowane, dopuszczalne przemieszczenia, trwałość, siły krytyczne i postacie utraty stateczności, częstotliwości drgań własnych, poziom hałasu). Metodą elementów skończonych (MES) potrafi rozwiązać zagadnienie mechaniki płynów dotyczące przepływów i opływów z uwzględnieniem sprzężeń pól prędkości, gęstości, ciśnień i temperatury. Obliczenia te może prowadzić dla zagadnień liniowych (sprężystość, małe przemieszczenia) i nieliniowych (duże przemieszczenia, utrata stateczności, plastyczność, pełzanie) dla materiałów klasycznych i nowoczesnych (kompozyty). MES potrafi wykorzystać do symulacji pracy projektowanych konstrukcji, optymalizacji konstrukcji na etapie projektowania, doskonalenia istniejących konstrukcji oraz analizy przyczyn awarii w czasie eksploatacji.

Poznaje 3 zaawansowane systemy komputerowe MES:

 • SolidWorks Simulation – system doskonale zintegrowany z CAD,
 • Abaqus – system z najbardziej rozbudowaną biblioteką elementów do opisu najróżnorodniejszych materiałów,
 • Comsol Multiphysics – stosowany w różnych obszarach zastosowań inżynierskich i naukowych.

Poznanie 3 systemów gwarantuje absolwentowi szybkie opanowanie sytemu, który zastanie u pracodawcy lub zaproponowanie wdrożenia sytemu optymalnego do realizacji określonych zadań.

Przedmioty:
 • Komputerowe wspomaganie analizy mechanizmów 10w 5l
 • Zaawansowana analiza wytrzymałościowa 15w 15l
 • Mechanika płynów i wymiana ciepła z wykorzystaniem CFD 15w 15l
 • Drgania nieliniowe 15w 15l
 • Zagadnienia sprzężone 15w 15l
Przedmioty obieralne:

Blok A (semestr 2)

 • Aeroakustyka 15w 15l
 • Akustyka przemysłowa 15w 15l

Blok B (semestr 2)

 • Stateczność 15w 15l
 • Konstrukcje nieliniowe geometrycznie 15w 15l

Blok C (semestr 3)

 • Dynamika wirtualna systemów mechanicznych 15w 15l
 • Metody sztucznej inteligencji 15w 15l

Blok D (semestr 3)

 • Mechanika kompozytów z optymalizacją 15w 15l
 • Konstrukcje nieliniowe fizycznie 15w 15l
Obszary prac:

Prace będą wykonywane przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów obliczeniowych MES:

 • Projektowanie różnego rodzaju konstrukcji pracujących w liniowym lub nieliniowym zakresie odkształceń oraz wyznaczanie nośności granicznej (także uwzględniając odkształcenia plastyczne)
 • Projektowanie konstrukcji w których mogą występować duże odkształcenia
 • Poszukiwanie optymalnych rozwiązań urządzeń i konstrukcji; analiza wrażliwości na zmianę parametrów
 • Zagadnienia utraty stateczności konstrukcji cienkościennych oraz ram i kratownic,
 • Ocena naprężeń termicznych lub zmęczeniowych w różnego rodzaju konstrukcjach
 • Modelowanie i rozwiązywanie zagadnień wymiany ciepła i odkształceń termicznych.
 • Modelowanie i rozwiązywanie zagadnień przepływów płynów niutonowskich i nieniutonowskich,
 • Modelowanie i rozwiązywanie zagadnień interakcji płynu z ciałem stałym z ew. uwzględnieniem wymiany ciepła
 • Analiza układów drgających w tym nieliniowych zjawisk takich jak rezonans, synchronizacja, chaos deterministyczny
 • Analiza i synteza różnego typu mechanizmów
 • Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w optymalnym poszukiwaniu rozwiązań konstrukcyjnych
 • Badanie zagadnień sprzężnych obejmujących następujące pola fizyczne: termiczne i mechaniczne; strukturalne i akustyczne; termiczne, mechaniczne i elektryczne.
 • Projektowanie różnego rodzaju konstrukcji z materiałów kompozytowych
 • Projektowanie oraz badanie właściwości tłumików hałasu, obudów i ustrojów dźwiękochłonno-izolacyjnych
Przykładowe tematy prac:
Prowadzący prace:
 • Instytut Mechaniki Stosowanej
Dodatkowe Informacje:
Technologia przetwarzania materiałów
Opis:

Absolwent specjalności Technologia przetwarzania materiałów uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod projektowania i sterowania procesami wytwarzania wyrobów i półwyrobów z metali, tworzyw sztucznych oraz kompozytów, kształtowania wyrobów metalowych na drodze odlewania i obróbki plastycznej, kształtowania wyrobów z tworzyw sztucznych przy wykorzystaniu nowoczesnych procesów technologicznych, doboru optymalnej technologii wytwarzania oraz kontroli prawidłowości jej przebiegu, stosowania w praktyce przemysłowej komputerowych systemów CAD/CAE.

Przedmioty:
 • Procesy odlewnicze 15w 15l
 • Procesy obróbki plastycznej 15w 15l
 • Procesy w przetwórstwie tworzyw sztucznych 15w 15l
 • Automatyzacja procesów przetwarzania materiałów 30w 15l
Przedmioty obieralne:

Blok A

 • Wirtualizacja procesów w technologiach materiałowych 15w 15l
 • Konstrukcja oprzyrządowania technologicznego 15w 15p
 • Kształtowanie i kontrola jakości wyrobów 15w 15p

Blok B

 • Metalowe kompozyty odlewane 15w 15l
 • Specjalne metody odlewania 15w 15l
 • Podstawy modelowania i symulacji w odlewnictwie 15w 15p

Blok C

 • Materiały polimerowe 30w
 • Metody badań materiałów polimerowych 15w 15l
 • Recykling tworzyw sztucznych 15w 15l
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych II 15w 15l

Blok D

 • Konstrukcja i eksploatacja maszyn do obróbki plastycznej 15w 15l
 • Jakość wyrobów kształtowanych obróbką plastyczną 15w 15l
 • Konstrukcja oprzyrządowania do obróbki plastycznej 15w 15p
Obszary prac:
 1. Odlewnictwo
 2. Obróbka plastyczna
 3. Tworzywa sztuczne i guma
 4. Obszary pokrewne i interdyscyplinarne
 • Technologia wytwarzania wybranych wyrobów
 • Konstrukcja oprzyrządowania do wytwarzania wyrobów
 • Konstrukcja i wyposażenie stanowisk do wytwarzania wyrobów
 • Symulacja procesu wytwarzania wyrobów
 • Recykling
 • Planowanie i sterowanie produkcją - aspekty jakościowe, aspekty logistyczne: 
 • Badanie właściwości cieplnych poliamidu 6 modyfikowanego haloizytowymi nanorurkami
 • Technologia wytwarzania soczewek do projektorów LED
 • Konstrukcja formy do termoformowania wybranego wyrobu
 • Analiza wpływu struktury zbrojenia kompozytowego na wybrane właściwości wytrzymałościowe odlewów kompozytowych
 • Analiza wpływu grubości ścianek odlewów kompozytowych na uzysk metalu w procesie ich recyklingu
 • Wytwarzanie odlewów kompozytowych
 • Analiza technologiczna tłoczenia blach grubych
 • Badanie wpływu umocnienia materiału na wysokość zadziorów w procesie cięcia plastycznego
 • Technologia wytwarzania i ocena właściwości kompozytów o osnowie poliolefinowej wzmacnianej włóknami poliamidowymi
 • Konstrukcja formy oraz technologia wytwarzania kompozytów termoplastycznych
 • Technologia wytwarzania i ocena właściwości jednopolimerowych kompozytów poliestrowych
 • Technologia wytwarzania i ocena właściwości kompozytów poliolefinowych wzmacnianych włóknami poliestrowymi
 • Technologia wytwarzania i ocena właściwości mieszanin polilaktydu z włóknami drewnopochodnym
 • Technologia wytwarzania i ocena właściwości mieszanin polilaktydu z hiper - rozgałęzionymi polimerami
 •  Analiza wytrzymałościowa zbiornika aluminiowego do przewozu paliw ciekłych metodą elementów skończonych
 • Wplyw technologii recyklingu na właściwości mechaniczne i strukturę polioksymetylenu
 • Wpływ nanonapełniaczy na termostabilność kompozytów polioksymetylenu otrzymanych technologią mieszania w stanie stopionym
 • Technologia wytwarzania mieszanin recyklatów polioksymetylenu z termoplastycznym poliuretanem
Przykładowe tematy prac:
Prowadzący prace:
 • Zakład Odlewnictwa
 • Zakład Tworzyw Sztucznych
 • Zakład Obróbki Plastycznej
Dodatkowe Informacje:
Wirtualna inżynieria projektowania
Opis:

Absolwenci tej specjalności nabywają umiejętności: modelowania produktu technicznego od koncepcji do wytwarzania z zastosowaniem metod wirtualnego projektowania, integrowania elementów procesu projektowania w informatycznym środowisku pracy inżyniera, tworzenia zaawansowanych, specjalizowanych programów komputerowych wraz z organizacją platformy obliczeniowej oraz metodycznego przygotowania do samodzielnego działania i pracy w zespole.

Przedmioty:
 1. Numeryczna mechanika płynów CFD
 2. Wizualizacja danych naukowych
 3. Metoda elementu skończonego w statyce i dynamice
 4. Skanowanie przestrzenne i obróbka sygnału
 5. Prezentacja i komunikacja w projektach technicznych
Przedmioty obieralne:

- Podstawy obliczeń równoległych (15W, 15lab)
- Bazy danych w zastosowaniach technicznych (15W, 15lab)
- Obliczenia inżynierskie w języku Python (15W, 15lab)
- Fotorealizm i grafika komputerowa w inżynierii wirtualnej (15W, 15lab)
- Projektowanie wirtualne z optymalizacją strukturalną (15W, 15lab)
- Optymalizacja topologiczna w projektowaniu (15W, 15lab)
- Elementy ergonomii w systemach wirtualnych (30h proj.)
- Platformy systemowe CAD/CAM (30h proj.)

Obszary prac:

Zaawansowane modelowanie 3D, powierzchniowe i bryłowe, w różnych systemach CAD, wizualizacje danych naukowych i fotorealistyczne, budowa modeli numerycznych dla obliczeń MES, w tym z użyciem technik uczenia maszynowego

Analizy numeryczne strukturalne i przepływowe, w tym analizy wielkoskalowe z wykorzystaniem komputerów równoległych o wielkiej mocy obliczeniowej oraz specjalistycznego oprogramowania stosowanego m.in. w przemyśle lotniczym, w tym:

– symulacje numeryczne MES w zakresie struktury projektowanej konstrukcji oraz analiza wytrzymałości,

– symulacje numeryczne w zakresie aerodynamiki obiektów oraz przepływu płynu wewnątrz konstrukcji,

– symulacje numeryczna w zakresie aerosprężystości oraz interakcji struktura-płyn,

– rozwój narzędzi numerycznych do modelowania i symulacji

Optymalizacja topologiczna konstrukcji – poprawa właściwości mechanicznych konstrukcji, poprzez określenie optymalnego rozkładu (kształtu) materiału w domenie, przy założonych ograniczeniach bazowych.

Inżynieria odwrotna – wykonywanie pomiarów przestrzennych (skanowanie 3D) obiektów za pomocą skanerów optycznych laserowych, światła strukturalnego i stykowych, opracowywanie na podstawie danych pomiarowych, w pełni parametrycznych modeli geometrycznych, w specjalistycznym oprogramowaniu Reverse Engineering;

Wykonywanie modeli rzeczywistych oraz prototypów na podstawie modeli CAD z użyciem technik Rapid Prototyping (drukarki 3D) oraz 5 osiowej frezarki sterowanej numerycznie;

Wykorzystanie systemów komputerowego wspomagania prac inżynierskich CAx przez studentów w zadaniach przemysłowych (praktyki, staże) i tworzeniu konstrukcji innowacyjnych pojazdów i maszyn

Przykładowe tematy prac:

– Badania aerodynamiki bolidu Formuły Student

– Opracowanie felg kompozytowych dla bolidu Formuły Student

– Projekt i budowa pojazdu napędzanego wkrętarką akumulatorową

– Projekt i budowa drona w układzie latającego skrzydła

– Projekt i budowa quadrocoptera z obudową wytworzoną metodą druku 3D i składanymi ramionami wirników

– Projekt dwukołowego pojazdu DiWheel

– Model silnika pulsacyjnego

– Projekty dronów o budowie wzorowanej na sylwetkach organizmów żywych: mewy, sokoła wędrownego i ważki (w tym symulacje CFD)

– Projekty i budowa drukarek 3D (różne modyfikacje: dodatkowa głowica frezująca, druk ciągły, druk z czekolady, …)

– Optymalizacja strukturalna skrzydła samolotu bezzałogowego

– Optymalizacja ramy bolidu Formuły Student z użyciem algorytmów genetycznych

– Redukcja oporów za modelem samochodu ciężarowego z użyciem analizy LES

– Obliczenia aerodynamiczne dla modelu ciągnika siodłowego z naczepą w środowisku TAU-Code

– Obliczenia i optymalizacja samolotu J-1 Prząśniczka

– Implementacja techniki Chimera w programie przepływowym Edge

– Budowa modelu 3D odcinka lędźwiowego ludzkiego kręgosłupa

– Analiza modalna serc ludzkich

Prowadzący prace:

Zakład Inżynierii Wirtualnej w Instytucie Mechaniki Stosowanej

Dodatkowe Informacje:

ZiIP

Informatyzacja produkcji
Opis:

Absolwent specjalności Informatyzacja Produkcji uzyskuje szeroką wiedzę  na temat informatyzacji procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz efektywnego wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie. Nabywa umiejętności związane z:

 • doborem i użytkowaniem systemów komputerowych wspomagających prace różnych działów przedsiębiorstwa: planowania produkcji, konstrukcyjnego, technologicznego, produkcji,
 • zastosowaniem systemów wirtualnej rzeczywistości w projektowaniu   i badaniach symulacyjnych
 • tworzeniem specjalistycznego oprogramowania wspomagającego pracę inżyniera
 • zastosowaniem najnowszych technologii informatycznych w projektowaniu wyrobów, komunikacji w pracy oraz zarządzaniu danymi w przedsiębiorstwie
 • użytkowaniem i wdrażaniem systemów planowania i zarządzania produkcją klasy ERP,
 • wykorzystaniem komputerowych systemów inżynierskich w technicznym przygotowaniu produkcji z zastosowaniem  najnowszych metod projektowania wyrobu i wykonywania prototypów technikami Virtual Reality i Rapid Manufacturing
 • symulacją procesów produkcyjnych .
Przedmioty:
 • Systemy ERP 15w 30l
 • Zarządzanie projektem informatycznym 15w 15l
 • Zarządzanie cyklem życia wyrobu (PLM) 15w 15l
 • Modelowanie procesów biznesowych  15w 15l
Przedmioty obieralne:
 • Projektowanie w systemach CAD/CAM 15w 15l
 • Optymalne projektowanie konstrukcji 15w 15l
 • Data Mining w praktyce przemysłowej 15w 15l
 • Systemy klasy CRM 15w 15l
 • Praktyka projektowania w systemach CAD/CAE 15w 15p
 • Projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych 15w 15p
 • Narzędzia i metody zarządzania jakością w inżynierii produkcji 15w 15p
 • Automatyzacja prac inżynierskich z wykorzystaniem języka VBA 30p
 • Zaawansowane zastosowania arkusza kalkulacyjnego 30l
 • Analiza systemów pomiarowych (MSA)
 • Zarządzanie ryzykiem
Obszary prac:

Wszystkie tematy obejmujące wykorzystania narzędzi informatycznych do realizacji różnorodnych zadań w przedsiębiorstwach produkcyjnych, np.:

 • Doskonalenie planowania produkcji w wybranej firmie branży motoryzacyjnej
 • Symulacja pracy elastycznego gniazda produkcyjnego
 • Analiza możliwości zastosowania paneli dotykowych w sterowaniu produkcją
 • Przegląd sposobów manipulacji obiektami w środowisku rzeczywistości wirtualnej
 • Zintegrowane strategie planowania produkcji i zaopatrzenia z wykorzystaniem systemu Dynamics AX
 • Opracowanie zestawienia norm i dyrektyw stosowanych w proekologicznym projektowaniu ze szczególnym uwzględnieniem wymaganego oznakowania wyrobów.
 • Zakładanie i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem na przykładzie biura projektowego
 • Organizacja utrzymania ruchu procesów wytwarzania na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
 • Model magazynu potrójnego VW Poznań
 • Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej oprzyrządowania do regeneracji głowic silników samochodowych
 • Projekt urządzenia do manipulacji obiektami w środowisku wirtualnym
 • Wirtualizacja procesów technologicznych wykonywania wyrobów i półwyrobów
 • Modelowanie i symulacja komputerowa procesów technologicznych w przetwarzaniu materiałów, szczególnie w odlewnictwie
 • Komputerowe prognozowanie struktury i stanu jej jakości oraz lokalnych właściwości mechanicznych dla potrzeb systemów sterowania jakością, szczególnie w odlewnictwie
 • Identyfikacja jakości wyrobów i półwyrobów za pomocą badań nieniszczących (NDT+), metodami VT, RT, MT, UT, PT, z uwzględnieniem raportowania badań i wprowadzania do systemów zarządzania jakością w ramach ERP
 • Eksperymentalne struktury i sposoby pozyskiwania danych produkcyjnych w integracji z systemami klasy ERP
Przykładowe tematy prac:
Prowadzący prace:
 • Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji
 • Instytut Technologii Mechanicznej
 • Laboratorium CAD/CAE Technologii Materiałów
 • Instytut Mechaniki Stosowanej
Systemy produkcyjne
Opis:

W specjalności systemy produkcyjne położono nacisk na zagadnienia techniczne, właściwe dla inżyniera mechanika pełniącego funkcje, menedżera procesów produkcyjnych. Przedmioty są tak dobrane, aby uzyskiwane wykształcenie techniczne było związane z umiejętnościami praktycznymi i wiedzą ogólną, pozwalającą na pracę na różnych stanowiskach. Absolwent zdobywa umiejętności projektowania i eksploatacji systemów produkcyjnych, uzyskując przygotowanie do pracy w nowoczesnych zakładach przemysłowych.

Przedmioty:
 • Sterowanie procesami wytwarzania 30w 15ćw 15p
 • Systemy narzędziowe 15w 15l
 • Komputerowe projektowanie technologii 15w 15ćw 15l
Przedmioty obieralne:
 • Zarządzanie zasobami do produkcji wyrobów 30w
 • Materiały produkcyjne 30w
 • Eksploatacja systemów produkcyjnych 15w 15c
 • Inżynierskie symulacje komputerowe 15w 15l
 • Nowe materiały na narzędzia skrawające 15w 15l
 • Analiza systemów pomiarowych (MSA) 15w 15l
 • Logistyka zaopatrzenia i produkcji 15w 15p
 • Narzędzia jakości w inżynierii produkcji  15w 15p
 • Planowanie jakości wyrobu (APQP) 15w 15p
 • Zarządzanie ryzykiem 15w 15p
Obszary prac:
 • Analiza możliwości i celowości wprowadzenia usprawnień  systemu produkcyjnego w wybranym zakładzie (analiza stanu istniejącego, propozycja wprowadzenia zmian, ocena skutków wprowadzonych zmian)
 • Konstrukcyjne, technologiczne i organizacyjne przygotowanie produkcji w wybranym zakładzie produkcji (zastosowanie technik przyrostowych - ocena efektów, zastosowanie technik virtual reality - ocena efektów itp.). Analiza rynkowego cyklu życia wyrobu.
 • Proekologiczne projektowanie wyrobów - studia przypadków, analiza możliwych rozwiązań oraz ich ocena
 • Analiza wariantowa (kryteria np. koszt, jakość, czas lub ocena wielokryterialna), opracowanie procesu technologicznego wytwarzania wyrobu (odlewnictwo, obróbka plastyczna, obróbka ubytkowa, montaż, przetwórstwo tworzyw sztucznych i inne), badanie i ocena procesów,
 • Wykorzystanie narzędzi oszczędnego wytwarzania (lean manufacturing) do usprawnienia działania systemu produkcyjnego - ocena efektów wprowadzanych zmian
 • Wykorzystanie narzędzi lean (w tym także 5S, SMED, TPM) do usprawniania pracy przedsiębiorstw usługowych, handlowych, a także jednostek administracji (lean office).
 • Opracowanie map strumienia wartości, wykorzystanie mapy do usprawnienia działania przedsiębiorstwa (identyfikacja zakłóceń, analiza czasu przejścia i czasu przetwarzania). Usprawnienia przepływu jako efekt analizy i poprawy istniejącej mapy strumienia wartości.
 • Analiza procesów wytwórczych uwzględniająca : czas realizacji procesów, zdolność jakościową procesów, koszty realizacji procesów.
 • Sterowanie procesami systemu produkcyjnego w przypadku przepływu pchającego oraz ssącego - analiza efektów
 • Analiza ograniczeń systemu produkcyjnego (wąskich gardeł), sterowanie pracą wąskiego gardła, analiza możliwości likwidacji wąskich gardeł - ocena zaproponowanych rozwiązań w tym analiza kosztów.
 • Opracowanie komputerowego programu (systemu) wspomagającego możliwości dokonania ocena zdolności produkcyjnej, optymalizacja jedno i wielokryterialna zdolności produkcyjnej.
 • Ocena innowacyjności produkowanych wyrobów lub realizowanych procesów podstawowych i pomocniczych (studia przypadków, propozycje zmian i ocena skutków proponowanych zmian).
 • Analiza procesów podejmowania decyzji (studia przypadków dotyczące różnych obszarów przedsiębiorstwa). Metody ścisłe (statystyczne, badania operacyjne itp.) wspomagające podejmowanie decyzji.
 • Procesy logistyczne przedsiębiorstwa (analiza kosztów procesów logistycznych, wyznaczanie zapasów bezpieczeństwa). Koncepcja JiT - uwarunkowania, możliwości wprowadzenia i ocena (studia przypadków).
 • Zarządzanie projektem (dla konkretnych projektów)  - metodyka zarządzania projektem (określenie obszaru projektu, szacowanie kosztów i czasu realizacji projektu, określenie zadań projektowych, opracowanie kamieni milowych, zastosowanie metod sieciowych wspomagających sterowanie projektem - PERT, CPM i inne). Zastosowanie technik informatycznych do wspomagania realizacji prac projektowych.
 • Utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie (TPM),
 • Eergonomia i diagnostyka maszyn:
 • Analiza ergonomiczna wybranych stanowisk pracy w systemie produkcyjnym
 • Ocena ryzyka zawodowego wybranych stanowisk  pracy w systemie produkcyjnym
 • Ocena bezpieczeństwa maszyn na wybranym przykładzie
 • Badanie zagrożenia hałasem na wybranym stanowisku pracy
 • Diagnostyka energetyczna systemu człowiek - zmechanizowane narzędzie ręczne
 • Diagnoza ergonomiczna stanowiska pracy w systemie produkcyjnym
 • Analiza zagrożenia hałasem w wybranych pomieszczeniach
Przykładowe tematy prac:
Prowadzący prace:
 • Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji
 • Instytut Technologii Mechanicznej
 • Instytut Technologii Materiałów, Zakład Wibroakustyki i Biodynamiki Systemów
Dodatkowe Informacje:
Zarządzanie jakością
Opis:

W specjalności zarządzanie jakością główny nacisk będzie położony na projektowanie i eksploatację systemów zarządzania jakością. Absolwent specjalności nabywa umiejętności rozwiązywania problemów związanych z planowaniem, zapewnieniem oraz doskonaleniem jakości wyrobów i procesów w przedsiębiorstwie, projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością, kwalifikacje menedżerskie oraz techniczne ukierunkowane na zarządzanie jakością w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Możliwości pracy jako pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością, menedżer jakości, auditor wewnętrzny, w firmach doradczych

Przedmioty:
 • Statystyczne sterowanie procesami 30w 15p
 • Projektowanie i utrzymywanie systemów zarządzania jakością 15w 15p
 • Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem 15w
 • Metody i narzędzia zarządzania jakością  30w 15c
Przedmioty obieralne:
 • Ekonomika jakości 15w
 • Ocena zgodności wyrobów i normalizacja w UE 15w
 • Badania marketingowe 15w 15ćw
 • Przywództwo i kultura w organizacji 15w 15c
 • Analiza systemów pomiarowych (MSA) 15w 15l
 • Systemy pomiarowe 15w 15l
 • Analiza danych z zastosowaniem pakietów statystycznych 15l
 • Zarządzanie wiedzą w inżynierii jakości 15w 15p
 • Planowanie jakości wyrobu (APQP) 15w 15p
Obszary prac:
 • Metody oraz formy kontroli jakości w cyklu życia wybranego wyrobu
 • Badanie zdolności jakościowej maszyn i procesów
 • Analiza porównawcza TQM oraz Six – Sigma
 • System jakości w laboratorium
 • Projektowanie SZJ
 • Badanie satysfakcji klientów przedsiębiorstwa
 • Projektowanie zintegrowanych systemów zarządzania
 • Problemy wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania środowiskiem
 • Wykorzystanie metod i narzędzi jakości w rozwiązywaniu problemów jakościowych
 • Wykorzystanie technik organizatorskich do opisu, analizy oraz doskonalenia procesów przedsiębiorstwa
 • Analiza kosztów jakości w przedsiębiorstwie
 • Znaczenie kultury organizacji w kształtowaniu jakości procesów pracy
 • Badanie satysfakcji pracowników jako czynnika oddziałującego na jakość procesów pracy
Przykładowe tematy prac:
Prowadzący prace:
 • Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji
 • wybrani pracownicy innych jednostek WBMiZ
Dodatkowe Informacje: