Studia III stopnia

Informacje ogólne
Utworzono: 17.05.06 15:48
Data aktualizacji: 18.09.21 16:48

Studia doktoranckie prowadzone przez Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania stanowią realizację postanowień Unii Europejskiej dotyczących tworzenia trójstopniowego systemu edukacyjnego i w swoim obecnym kształcie są studiami trzeciego stopnia, zgodnymi z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studia te mają na celu umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania i obrony pracy doktorskiej. Umożliwiają również zdobycie kwalifikacji do zawodu nauczyciela akademickiego. Stanowią też podstawę do dalszego prowadzenia pracy naukowej i doświadczalnej lub projektowej w dziedzinie nauk technicznych. Umożliwiając zdobycie stopnia doktora nauk technicznych, studia doktoranckie na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania dostarczają środowisku naukowemu oraz gospodarce wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną.

Podczas czteroletnich studiów doktorant uzyskuje zaawansowaną wiedzę dotyczącą metod analitycznych, numerycznych i doświadczalnych w zakresie wybranej dyscypliny naukowej. Uczestniczy w wykładach i zajęciach według programu zatwierdzonego przez Radę Wydziału. Autorskie zajęcia na Studium Doktoranckim WBMiZ realizują wysoko kwalifikowani specjaliści Politechniki Poznańskiej. Równolegle doktorant prowadzi badania naukowe, uczestniczy w seminariach i konferencjach naukowych, opracowuje referaty i artykuły pod kierunkiem opiekuna naukowego posiadającego naukowy tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, współuczestniczy w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz przygotowuje rozprawę doktorską.

Wydział prowadzi studia doktoranckie w następujących dyscyplinach:

  • Dziedzina naukowa: nauki techniczne, dyscyplina naukowa: mechanika
  • Dziedzina naukowa: nauki techniczne, dyscyplina naukowa: inżynieria materiałowa
  • Dziedzina naukowa: nauki techniczne, dyscyplina naukowa: budowa i eksploatacja maszyn

    Tryb prowadzenia studiów: stacjonarny, niestacjonarny
    Zasady przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
    Opłaty: opłata za semestr studiów niestacjonarnych zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Rektor

Regulamin studiów doktoranckich http://www.put.poznan.pl/pl/informacje-o-studiowaniu/regulaminy

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Kontakt
Utworzono: 17.05.06 15:31
Data aktualizacji: 18.09.21 16:48

Kierownik studiów doktoranckich: dr hab. inż. Beata Starzyńska tel. 61 665 2741

Konsultacje w okresie wakacyjnym w każdy poniedziałek w godzinach 14:00 - 15:00 do dnia 3 września br. w pokoju 306.

Informacji na temat:

- studiów doktoranckich udziela mgr Beata Czerkas tel. 61 665 2755

- przewodu doktorskiego udziela Ewa Szymańska tel. 61 665 2362

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Samorząd Doktorantów - WBMiZ
Utworzono: 18.09.21 16:47
Data aktualizacji: 18.09.21 16:48

Przemysław Poszwa: przemyslaw.poszwa@gmail.com

Adam Patalas: adam.patalas@put.poznan.pl

Łukasz Macyszyn: lukasz.macyszyn@put.poznan.pl

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Stypendia
Utworzono: 17.05.06 18:23
Data aktualizacji: 18.09.21 16:48
mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie "NanoBioTech"
Utworzono: 18.07.18 13:28
Data aktualizacji: 18.10.03 15:58

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie "NanoBioTech"

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych