Statyk Wydział Studia doktoranckie

Studia doktoranckie prowadzone przez Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania stanowią realizację postanowień Unii Europejskiej dotyczących tworzenia trójstopniowego systemu edukacyjnego i w swoim obecnym kształcie są studiami trzeciego stopnia, zgodnymi z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studia te mają na celu umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania i obrony pracy doktorskiej. Umożliwiają również zdobycie kwalifikacji do zawodu nauczyciela akademickiego. Stanowią też podstawę do dalszego prowadzenia pracy naukowej i doświadczalnej lub projektowej w dziedzinie nauk technicznych. Umożliwiając zdobycie stopnia doktora nauk technicznych, studia doktoranckie na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania dostarczają środowisku naukowemu oraz gospodarce wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną.
 
Podczas czteroletnich studiów doktorant uzyskuje zaawansowaną wiedzę dotyczącą metod analitycznych, numerycznych i doświadczalnych w zakresie wybranej dyscypliny naukowej. Uczestniczy w wykładach i zajęciach według programu zatwierdzonego przez Radę Wydziału. Autorskie zajęcia na Studium Doktoranckim WBMiZ realizują wysoko kwalifikowani specjaliści Politechniki Poznańskiej. Równolegle doktorant prowadzi badania naukowe, uczestniczy w seminariach i konferencjach naukowych, opracowuje referaty i artykuły pod kierunkiem opiekuna naukowego posiadającego naukowy tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, współuczestniczy w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz przygotowuje rozprawę doktorską.
 
Wydział prowadzi studia doktoranckie w następujących dyscyplinach:
  • Dziedzina naukowa: nauki techniczne, dyscyplina naukowa: mechanika
  • Dziedzina naukowa: nauki techniczne, dyscyplina naukowa: inżynieria materiałowa
  • Dziedzina naukowa: nauki techniczne, dyscyplina naukowa: budowa i eksploatacja maszyn
 
Kierownik studiów doktoranckich: dr hab. inż. Beata Starzyńska tel. 61 665 2741
Informacji na temat:
- studiów doktoranckich udziela mgr Beata Czerkas tel. 61 665 2755
- przewodu doktorskiego udziela Ewa Szymańska tel. 61 665 2362
Tryb prowadzenia studiów: stacjonarny, niestacjonarny
Zasady przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Opłaty: opłata za semestr studiów niestacjonarnych zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Rektora
Informacje dodatkowe:

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego upływa 13 października br. Dotyczy to wszystkich doktorantów, również kandydatów na studia doktoranckie.

Kierownik Studiów Doktoranckich Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania

w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 pełni dyżur w każdy poniedziałek, w godzinach 15.00-16.30,

pokój 306 w budynku WBMiZ, III piętro (budynek „z zegarem”).