Zapewnienie Jakości Kształcenia

Polityka Jakości
Utworzono: 15.09.18 09:43
Ostatnia modyfikacja: 20.09.22 12:18

Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Politechniki Poznańskiej

Zapewnienie i doskonalenie jakości kształcenia jest jednym z podstawowych obowiązków Wydziału Inżynierii Mechanicznej (w skrócie Wydziału), wynikającym z przepisów prawa ustanowionego dla szkolnictwa wyższego w Polsce, Europie oraz z regulacji wewnętrznych Politechniki Poznańskiej.
Misja Wydziału wynika z misji Uczelni oraz jest spójna z przyjętą dla Wydziału Strategią rozwoju, w której jakość kształcenia odgrywa kluczową rolę.
Polityka jakości i Strategia rozwoju Wydziału stanowią podstawę Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK).

Misją Wydziału jest kształcenie wysokokwalifikowanych kadr w obszarze budowy maszyn i zarządzania, w ścisłym związku z prowadzonymi na Wydziale pracami naukowymi i badawczo-rozwojowymi, we współpracy z gospodarką (z przyszłymi pracodawcami absolwentów Wydziału) i w kontakcie ze społeczeństwem, kształtowanie postaw przedsiębiorczych i twórczych, niezbędnych do aktywnego udziału w społeczeństwie informacyjnym.

Wydział w swojej działalności kieruje się zasadami i wartościami, obejmującymi w szczególności:

 • poszanowanie praw człowieka, praw obywatelskich i swobód akademickich;
 • bezstronność, obiektywizm, przejrzystość i jawność wszelkich działań w zakresie spraw publicznych;
 • rzetelność i aktualność przekazywanej studentom i słuchaczom wiedzy przez profesjonalną kadrę akademicką;
 • otwartość, partnerskie relacje społeczności akademickiej i rozwój więzi Wydziału z jego absolwentami;
 • dbanie o dobre imię Wydziału;
 • ciągłe uczenie się, rozwój i doskonalenie społeczności Wydziału, kształtowanie godnych postaw w życiu zawodowym i publicznym, udziału w pomnażaniu dorobku Wydziału i podtrzymywania jego tradycji.

Główne cele jakości Wydziału to:

 • zapewnienie edukacji na najwyższym światowym poziomie na studiach I, II i III stopnia w systemie stacjonarnym, niestacjonarnym i w ramach studiów dualnych na kierunkach: Mechanika i Budowa Maszyn (MBM), Mechatronika (MCH), Inżynieria Biomedyczna (IB) i Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) oraz na studiach podyplomowych, aby absolwenci Wydziału posiadali wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przygotowujące ich do pracy i funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy;
 • monitorowanie i analiza procesu kształcenia, w tym weryfikacja efektów kształcenia;
 • ciągłe doskonalenie procesu kształcenia, w tym programów kształcenia;
 • promowanie rozwoju kadry naukowej, zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego i dydaktycznego kadry akademickiej;
 • intensyfikacja współpracy z gospodarką, tak aby znacząco zwiększyć udział Wydziału w transferze wiedzy i wdrażaniu nowych rozwiązań do praktyki poprzez realizację prac naukowo-badawczych, badawczo-rozwojowych, ekspertyzy i profesjonalne doradztwo;
 • rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych, prac B+R i mobilności akademickiej realizowanej z zagranicznymi ośrodkami akademickimi i partnerami biznesowymi;
 • rozwój infrastruktury Wydziału (nowoczesna i efektywnie wykorzystywana infrastruktura skoncentrowana w kampusie Warta);
 • budowanie wizerunku Wydziału przyjaznego i otwartego na otoczenie, m.in. poprzez rozwój relacji z absolwentami Wydziału.

 

Cele jakości kształcenia na Wydziale realizowane są dzięki zaangażowaniu kierownictwa Wydziału w doskonalenie jakości kształcenia i angażowaniu całej społeczności Wydziału (nauczycieli akademickich, pracowników administracji, studentów i doktorantów) oraz interesariuszy zewnętrznych w budowę WSZJK i kultury jakości.

Zobowiązuję się do spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa ustanowionego dla szkolnictwa wyższego w Polsce, Europie oraz z regulacji wewnętrznych Uczelni i Wydziału, do przestrzegania ustaleń polityki jakości oraz ustanowionej Księgi Jakości Wydziału, procesów i procedur oraz wspierania inicjatyw i działań wydziałowego Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia.

Zobowiązuję się do podejmowania działań doskonalących w zakresie WSZJK, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami społeczności akademickiej Wydziału i interesariuszy zewnętrznych.

Pracowników i Studentów Wydziału również proszę o zaangażowanie w realizację postanowień polityki jakości. 

 

Poznań, 01.09.2020

Dziekan
Wydziału Inżynierii Mechanicznej
dr hab. inż. Olaf Ciszak, prof. nadzw.


dr inż. Magdalena Diering
Mapa procesów
Utworzono: 16.03.14 19:40
Ostatnia modyfikacja: 16.03.14 20:13

Funkcjonowanie Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) polega na planowaniu, organizowaniu, realizowaniu, monitorowaniu i doskonaleniu procesów wchodzących w zakres jego działania. Wytyczne funkcjonowania Systemu określają wytyczne uczelniane oraz procedury i instrukcje wydziałowe.

Realizowane na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania w obszarze jakości kształcenia obrazuje Mapa Procesów. Realizacja zdefiniowanych w ramach WSZJK procesów pozwala na jego sprawne funkcjonowanie i osiąganie celów jakości. Cele te ustalane są w kontekście wymagań interesariuszy (kandydatów na studia, pracodawców, społeczeństwa) i zakładanych do uzyskania na wyjściu efektów kształcenia (poziom kompetencji i kwalifikacji absolwentów Wydziału).

System obejmuje procesy główne (podstawowe), zarządcze i doskonalące oraz procesy wspomagające.

Do procesów głównych (podstawowych) należą:

 • Działalność dydaktyczna(I, II, III stopień, SP) – jako proces główny w odniesieniu do zapewnienia jakości kształcenia;
 • Działalność naukowo-badawcza (badania, projekty, prace naukowe, wdrożenia)
 • Działalność usługowo-biznesowa (szkolenia, usługi dla przemysłu, ekspertyzy i inne);
 • Działalność organizacyjna (organizacja konferencji).

W ramach podstawowego procesu głównego, tj. działalności dydaktycznej, realizowane są procesy:

 • Oferta WBMiZ (tworzenie i modyfikowanie programów kształcenia);
 • Rekrutacja na studia;
 • Kształcenie studenta/słuchacza (prowadzenie zajęć dydaktycznych);
 • Praktyki studenckie (dotyczy I-go stopnia);
 • Dyplomowanie.

Do procesów zarządczych i doskonalących (zarządzanie jakością kształcenia) należą:

 • Przegląd Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia;
 • Audit wewnętrzny;
 • Doskonalenie kadry;
 • Relacje z absolwentami (monitorowanie karier absolwentów, badanie satysfakcji absolwentów);
 • Działania korygujące, zapobiegawcze i doskonalące.

Do procesów wspomagających należą:

 • Utrzymanie infrastruktury (sale dydaktyczne i laboratoria, sprzęt komputerowy, zasoby biblioteczne);
 • Współpraca z zagranicą;
 • Obsługa administracyjna studentów;
 • Wsparcie naukowe, dydaktyczne i materialne studentów;
 • Współpraca z pracodawcami;
 • Promocja Wydziału.

dr inż. Magdalena Diering
Księga Jakości
Utworzono: 16.03.14 19:41
Ostatnia modyfikacja: 16.03.14 20:14

W ramach struktury Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) na WBMiZ funkcjonuje Księga Jakości, która określa specyfikację jednostki jaką jest Wydział, zawiera Politykę Jakości, a także odwołania do procedur i innych niezbędnych dokumentów. Stanowi ona dowód na wdrożenie i funkcjonowanie Sytemu na Wydziale.

Przedmiotem Wydziałowej Księgi Jakości są zasady funkcjonowania WSZJK oraz powiązania występujących w nim procesów. Księga zawiera także wykaz procedur systemowych.


dr inż. Magdalena Diering
WSZJK
Utworzono: 16.03.14 19:44
Ostatnia modyfikacja: 16.03.14 20:14

Dbałość o wysoką jakość procesu kształcenia studentów należy do obowiązków całej społeczności akademickiej Wydziału. Podnoszenie jakości kształcenia, realizowane przy udziale władz Wydziału, kadry naukowo-dydaktycznej, wszystkich studentów i doktorantów WBMIZ, słuchaczy studiów podyplomowych, a także pracowników administracyjnych Wydziału jest procesem ciągłym, obejmującym wszystkie etapy i formy kształcenia oraz dotyczy ogółu aspektów mających wpływ na właściwą realizację procesu kształcenia. Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, w trosce o rozwój swoich studentów oraz ciągłą poprawę jakości kształcenia, wdrożył Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia, w skrócie WSZJK lub System. Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania deklaruje wolę wdrożenia, utrzymania i doskonalenia Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, co znalazło wyraz w Uchwale Rady Wydziału z dnia 18 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia na Wydziale WSZJK.

System uwzględnia wszystkie formy i typy studiów prowadzonych na WBMiZ oraz wszystkie procesy w nim zachodzące. WSZJK uwzględnia specyfikę Wydziału, stosowane dobre praktyki i doświadczenia w zapewnianiu jakości kształcenia, a także opinie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.

Nadrzędnym celem funkcjonowania Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia jest doskonalenie procesu kształcenia w taki sposób, aby umożliwić osobom uczącym się harmonijne wejście w życie społeczne i zawodowe, zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy, przy upowszechnianiu idei uczenia się przez całe życie. Efektem tego procesu jest nabywanie i podwyższanie kompetencji osób uczących się, co umożliwi im dostosowanie się do zmieniających się funkcji i ról w otoczeniu gospodarczym i społecznym. 

Innym celem funkcjonowania WSZJK jest skuteczna oraz efektywna realizacja zadań wytyczonych Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, a także misji i celów strategicznych Wydziału i Uczelni. 

Działania projakościowe dotyczą studiów wyższych (studia I i II stopnia), studiów doktoranckich (studia III stopnia) i studiów podyplomowych, polityki kadrowej i ogólnie rozumianej infrastruktury Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania.

W zakresie wyznaczonych celów i zadań dla WSZJK, Wydział w swojej bieżącej pracy kieruje się:

 1. Misją i Polityką jakości;
 2. Księgą Jakości;
 3. dokumentacją systemową, w tym w szczególności procesami i procedurami WSZJK;
 4. Strategią rozwoju Wydziału;
 5. Kodeksem Etyki Pracownika Nauki;
 6. przepisami prawa;
 7. także innymi instrumentami i dokumentami w zakresie zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia.

dr inż. Magdalena Diering
Struktura WSZJK
Utworzono: 16.03.14 19:47
Ostatnia modyfikacja: 16.03.14 20:15

Nadzór nad funkcjonowaniem i doskonaleniem Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia sprawuje Dziekan. Rada Wydziału może podejmować uchwały w sprawach zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale.

Elementami struktury WSZJK na poziomie podstawowej jednostki organizacyjnej Uczelni, tj. na Wydziale są (poza Dziekanem, Radą Wydziału i Dziekanem ds. Kształcenia):

 • Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia;
 • Wydziałowy Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia;
 • Pełnomocnicy ds. jakości kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych na Wydziale.

Zadania i zakres odpowiedzialności poszczególnych osób/funkcji opisane są w Księdze Jakości.


dr inż. Magdalena Diering
Procedury systemowe
Utworzono: 16.03.14 19:52
Ostatnia modyfikacja: 16.03.14 20:17

W ramach Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowanych jest wiele procesów, a te wspierane są przyjętymi na Wydziale procedurami i instrukcjami.

Wykaz procedur systemowych:

 • PR-01_Przegląd Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • PR-02_Opracowanie i monitorowanie programów studiów/kształcenia
 • PR-03_Ocenianie studentów
 • PR-04_Dyplomowanie
 • PR-05_Ocena efektów kształcenia
 • PR-06_Zapewnienie jakości kadry akademickiej
 • PR-07_Monitorowanie kariery absolwentów

Wydziałowy Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia wraz z wydziałowym Zespołem ds. Jakości Kształcenia pracują nad przygotowaniem dokumentacji pozostałych procedur systemowych (m.in. PR-08_Postępowanie ze studentami/słuchaczami niespełniającymi wymagań dydaktycznych lub dyscyplinarnych – w przygotowaniu; PR-09_Audity wewnętrzne; PR-10_Potwierdzanie efektów uczenia się).


dr inż. Magdalena Diering
Ankiety
Utworzono: 16.03.14 19:54
Ostatnia modyfikacja: 16.11.06 19:31

Wydział zbiera opinie społeczności akademickiej i różnych środowisk. Wyniki ankiet stanowią informację wejściową do analizy i oceny funkcjonowania WSZJK i podejmowania działań doskonalących.

Ocena zajęć dydaktycznych i nauczycieli akademickich prowadzona przez studentów – badanie kwestionariuszowe prowadzi Samorząd Studentów PUT (akcja ankietowania rozpoczyna się z początkiem semestru), a wyniki badania otrzymuje Dziekan ds. Kształcenia.

Ocena pracy administracji Wydziału – badanie ankietowe prowadzone jest przez Wydział. Akcja ankietowania trwa w okresie październik-listopad. Wyniki badania otrzymuje Wydziałowy Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia. 

Monitorowanie losów Absolwentów Wydziału – badanie ankietowe prowadzone jest przez uczelniane Centrum Praktyk i Karier. 


dr inż. Magdalena Diering
PKA
Utworzono: 16.03.14 19:54
Ostatnia modyfikacja: 16.03.14 20:17

PKA, czyli Polska Komisja Akredytacyjna ocenia jakość kształcenia na kierunkach, poziomach i profilach studiów wyższych (ocena programowa), a także – w ramach oceny instytucjonalnej – działalność podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni wyższych oraz jakość kształcenia na studiach doktoranckich i podyplomowych.

Ocena programowa – ocena jakości kształcenia na kierunkach, poziomach i profilach studiów wyższych.

Ocena instytucjonalna – obejmuje ocenę działalności podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni (czyli Wydziału) oraz ocenę jakości kształcenia na studiach doktoranckich i studiach podyplomowych.


dr inż. Magdalena Diering
Dokumentacja związana
Utworzono: 16.03.14 19:58
Ostatnia modyfikacja: 16.03.14 20:20

Dokumentację nadrzędną w odniesieniu do dokumentacji systemowej Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia i dokumentację uzupełniającą stanowi tak zwana dokumentacja związana wewnętrzna i dokumentacja związana zewnętrzna.  Szczegółowy wykaz dokumentacji związanej zawiera Księga Jakości. Do najważniejszych dokumentów związanych należą:

 1. Dokumenty związane zewnętrzne:
 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym
 • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 1. Dokumenty związane wewnętrzne:
 • Statut Politechniki Poznańskiej
 • uchwały Senatu Politechniki Poznańskiej
 • zarządzenia Rektora Politechniki Poznańskiej
 • Regulamin Studiów.

dr inż. Magdalena Diering
Kontakt
Utworzono: 16.03.14 19:59
Ostatnia modyfikacja: 16.03.14 19:59

Wydziałowy Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia

dr inż. Magdalena Diering

Magdalena.Diering@put.poznan.pl

tel. +4861 6652738

 

Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. jakości Kształcenia

dr inż. Jan Uniejewski, Prodziekan ds. Kształcenia

Jan.Uniejewski@put.poznan.pl

tel. +4861 6652062

 

Wydziałowa Skrzynka Jakości

quality_dmef@put.poznan.pl


dr inż. Magdalena Diering
Skrzynka jakości
Utworzono: 15.09.18 10:30
Ostatnia modyfikacja: 15.09.18 10:34

SKRZYNKA JAKOŚCI

Doskonalenie jakości kształcenia realizujemy przy udziale wszystkich Studentów i Doktorantów, Słuchaczy studiów podyplomowych oraz Pracowników i Władz Wydziału.

Doskonalenie to jest procesem ciągłym, obejmującym wszystkie etapy i formy kształcenia i zasoby Wydziału oraz dotyczy ogółu aspektów mających wpływ na jakość kształcenia.

Włącz się w doskonalenie jakości kształcenia na Wydziale! – prześlij nam swój pomysł, uwagi, opinię lub swoje rekomendacje dotyczące jakości kształcenia na naszym Wydziale. A może masz pytanie dotyczące jakości kształcenia?

Wydziałowa Skrzynka Jakości:​ quality_dmef@put.poznan.pl

Dziękujemy za Twoje zaangażowanie w podnoszenie jakości kształcenia na Wydziale!
Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia


dr inż. Magdalena Diering